Event Details

ID Event          
57 6th Arya Kshema
Catgory   Type   Published Websites
Arya Kshema   Teaching   www.aryakshema.com
Country City Start Date End Date      
India Bodhgaya 2020-02-12 2020-02-19      
Languages            
Tibetan English Chinese
Youtube Qnap Storage        
Yes Yes 14        
Notes            


Date Sub-events - 1
2020-02-14 6th Arya Kshema - Jewel Ornament of Liberation


Date Videos - 18
2020-02-19 噶舉第六屆尼眾辯經法會 大寶法王噶瑪巴 教授《解脫莊嚴寶論》 第六堂課
2020-02-19 འཕགས་མ་བདེ་བྱེད་མའི་དགུན་ཆོས་ཐེངས་དྲུག་པ། ༧རྒྱལ་དབང་༧ཀརྨ་པའི་གསུང་ཆོས། དྭགས་པོ་ཐར་རྒྱན། ཉིན་དྲུག་པ།
2020-02-19 6th Arya Kshema, Gyalwang Karmapa teaching on the Jewel Ornament of Liberation Day 6
2020-02-18 འཕགས་མ་བདེ་བྱེད་མའི་དགུན་ཆོས་ཐེངས་དྲུག་པ། ༧རྒྱལ་དབང་༧ཀརྨ་པའི་གསུང་ཆོས། དྭགས་པོ་ཐར་རྒྱན། ཉིན་ལྔ་པ།
2020-02-18 噶舉第六屆尼眾辯經法會 大寶法王噶瑪巴 教授《解脫莊嚴寶論》 第五堂課
2020-02-18 6th Arya Kshema, Gyalwang Karmapa teaching on the Jewel Ornament of Liberation Day 5
2020-02-17 འཕགས་མ་བདེ་བྱེད་མའི་དགུན་ཆོས་ཐེངས་དྲུག་པ། ༧རྒྱལ་དབང་༧ཀརྨ་པའི་གསུང་ཆོས། དྭགས་པོ་ཐར་རྒྱན། ཉིན་བཞི་པ།
2020-02-17 噶舉第六屆尼眾辯經法會 大寶法王噶瑪巴 教授《解脫莊嚴寶論》 第四堂課
2020-02-17 6th Arya Kshema, Gyalwang Karmapa teaching on the Jewel Ornament of Liberation Day 4
2020-02-16 འཕགས་མ་བདེ་བྱེད་མའི་དགུན་ཆོས་ཐེངས་དྲུག་པ། ༧རྒྱལ་དབང་༧ཀརྨ་པའི་གསུང་ཆོས། དྭགས་པོ་ཐར་རྒྱན། ཉིན་གསུམ་པ།
2020-02-16 噶舉第六屆尼眾辯經法會 大寶法王噶瑪巴 教授《解脫莊嚴寶論》 第三堂課
2020-02-16 6th Arya Kshema, Gyalwang Karmapa teaching on the Jewel Ornament of Liberation Day 3
2020-02-15 འཕགས་མ་བདེ་བྱེད་མའི་དགུན་ཆོས་ཐེངས་དྲུག་པ། ༧རྒྱལ་དབང་༧ཀརྨ་པའི་གསུང་ཆོས། དྭགས་པོ་ཐར་རྒྱན། ཉིན་གཉིས་པ།
2020-02-15 噶舉第六屆尼眾辯經法會 大寶法王噶瑪巴 教授《解脫莊嚴寶論》 第二堂課
2020-02-15 6th Arya Kshema, Gyalwang Karmapa teaching on the Jewel Ornament of Liberation Day 2
2020-02-14 འཕགས་མ་བདེ་བྱེད་མའི་དགུན་ཆོས་ཐེངས་དྲུག་པ། ༧རྒྱལ་དབང་༧ཀརྨ་པའི་གསུང་ཆོས། དྭགས་པོ་ཐར་རྒྱན། ཉིན་དང་པོ།
2020-02-14 噶舉第六屆尼眾辯經法會 大寶法王噶瑪巴 教授《解脫莊嚴寶論》 第一堂課
2020-02-14 6th Arya Kshema, Gyalwang Karmapa teaching on the Jewel Ornament of Liberation Day 1