Event Details

ID Event          
74 22nd Kagyu Gunchoe
Catgory   Type   Published Websites
Kagyu Gunchoe   Teaching   www.dharmasvara.org
Country City Start Date End Date      
Online 2022-01-23 2022-02-08      
Languages            
Chinese Tibetan English Korean Spanish Russian French German Polish Vietnamese Nepali Indonesian Portugese
Youtube Qnap Storage        
Yes Yes 15        
Notes            


Date Sub-events - 0


Date Videos - 130
2022-02-08 སེམས་ཙམ་སུམ་ཅུ་པའི་གསུང་ཆོས། བཀའ་ཆོས་སྩོལ་མཁན། ༧རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་བཅུ་བདུན་པ་ཆེན་པོ། • ཆོས་ཐུན་བཅུ་པ།
2022-02-08 冬季課程 唯識三十頌 • 第十天
2022-02-08 A Teaching on Vasubandu's Thirty Verses • Day 10
2022-02-08 Trzydzieści strof mistrza Wasubandu • dzien 10
2022-02-08 «Тридцать строф» • День 10
2022-02-08 Ensinamentos sobre os Trinta Versos de Vasubandhu • dia 10
2022-02-08 Die 30 Verse von Vasubandhu • Tag 10
2022-02-08 Duy Thức Tam Thập Tụng của Bồ tát Thế Thân • NGÀY 10
2022-02-08 Pengajaran Tentang Tiga Puluh Bait Karya Vasubandhu • Hari 10
2022-02-08 Enseñanzas sobre los Treinta versos de Vasubandhu • día 10
2022-02-08 Enseignement sur La Trentaine de Vasubandhu • jour 10
2022-02-08 동계법문《유 식 삼 십 송》17대 법왕 까르마빠 존자님 제 10일
2022-02-08 विज्ञानवाद त्रिंशिकाको प्रवचन • दिन 10
2022-02-06 སེམས་ཙམ་སུམ་ཅུ་པའི་གསུང་ཆོས། བཀའ་ཆོས་སྩོལ་མཁན། ༧རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་བཅུ་བདུན་པ་ཆེན་པོ། • ཆོས་ཐུན་དགུ་པ།
2022-02-06 冬季課程 唯識三十頌 • 第九天
2022-02-06 A Teaching on Vasubandu's Thirty Verses • Day 9
2022-02-06 Trzydzieści strof mistrza Wasubandu • dzien 9
2022-02-06 «Тридцать строф» • День 9
2022-02-06 Ensinamentos sobre os Trinta Versos de Vasubandhu • dia 9
2022-02-06 Die 30 Verse von Vasubandhu • Tag 9
2022-02-06 Duy Thức Tam Thập Tụng của Bồ tát Thế Thân • NGÀY 9
2022-02-06 Pengajaran Tentang Tiga Puluh Bait Karya Vasubandhu • Hari 9
2022-02-06 Enseñanzas sobre los Treinta versos de Vasubandhu • día 9
2022-02-06 Enseignement sur La Trentaine de Vasubandhu • jour 9
2022-02-06 동계법문《유 식 삼 십 송》17대 법왕 까르마빠 존자님 제 9일
2022-02-06 विज्ञानवाद त्रिंशिकाको प्रवचन • दिन 9
2022-02-04 སེམས་ཙམ་སུམ་ཅུ་པའི་གསུང་ཆོས། བཀའ་ཆོས་སྩོལ་མཁན། ༧རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་བཅུ་བདུན་པ་ཆེན་པོ། • ཉིན་བརྒྱད་པ།
2022-02-04 冬季課程 唯識三十頌 • 第八天
2022-02-04 A Teaching on Vasubandu's Thirty Verses • Day 8
2022-02-04 Trzydzieści strof mistrza Wasubandu • dzien 8
2022-02-04 «Тридцать строф» • День 8
2022-02-04 Ensinamentos sobre os Trinta Versos de Vasubandhu • dia 8
2022-02-04 Die 30 Verse von Vasubandhu • Tag 8
2022-02-04 Duy Thức Tam Thập Tụng của Bồ tát Thế Thân • NGÀY 8
2022-02-04 Pengajaran Tentang Tiga Puluh Bait Karya Vasubandhu • Hari 8
2022-02-04 Enseñanzas sobre los Treinta versos de Vasubandhu • día 8
2022-02-04 Enseignement sur La Trentaine de Vasubandhu • jour 8
2022-02-04 동계법문《유 식 삼 십 송》17대 법왕 까르마빠 존자님 제 8일
2022-02-04 विज्ञानवाद त्रिंशिकाको प्रवचन • दिन 8
2022-02-02 སེམས་ཙམ་སུམ་ཅུ་པའི་གསུང་ཆོས། བཀའ་ཆོས་སྩོལ་མཁན། ༧རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་བཅུ་བདུན་པ་ཆེན་པོ། • ཉིན་བདུན་པ།
2022-02-02 冬季課程 唯識三十頌 • 第七天
2022-02-02 A Teaching on Vasubandu's Thirty Verses • Day 7
2022-02-02 Trzydzieści strof mistrza Wasubandu • dzien 7
2022-02-02 «Тридцать строф» • День 7
2022-02-02 Ensinamentos sobre os Trinta Versos de Vasubandhu • dia 7
2022-02-02 Die 30 Verse von Vasubandhu • Tag 7
2022-02-02 Duy Thức Tam Thập Tụng của Bồ tát Thế Thân • NGÀY 7
2022-02-02 Pengajaran Tentang Tiga Puluh Bait Karya Vasubandhu • Hari 7
2022-02-02 Enseñanzas sobre los Treinta versos de Vasubandhu • día 7
2022-02-02 Enseignement sur La Trentaine de Vasubandhu • jour 7
2022-02-02 동계법문《유 식 삼 십 송》17대 법왕 까르마빠 존자님 제 7일
2022-02-02 विज्ञानवाद त्रिंशिकाको प्रवचन • दिन 7
2022-01-30 སེམས་ཙམ་སུམ་ཅུ་པའི་གསུང་ཆོས། བཀའ་ཆོས་སྩོལ་མཁན། ༧རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་བཅུ་བདུན་པ་ཆེན་པོ། • ཉིན་དྲུག་པ།
2022-01-30 冬季課程 唯識三十頌 • 第六天
2022-01-30 A Teaching on Vasubandu's Thirty Verses • Day 6
2022-01-30 Trzydzieści strof mistrza Wasubandu • dzien 6
2022-01-30 «Тридцать строф» • День 6
2022-01-30 Ensinamentos sobre os Trinta Versos de Vasubandhu • dia 6
2022-01-30 Die 30 Verse von Vasubandhu • Tag 6
2022-01-30 Duy Thức Tam Thập Tụng của Bồ tát Thế Thân • NGÀY 6
2022-01-30 Pengajaran Tentang Tiga Puluh Bait Karya Vasubandhu • Hari 6
2022-01-30 Enseñanzas sobre los Treinta versos de Vasubandhu • día 6
2022-01-30 Enseignement sur La Trentaine de Vasubandhu • jour 6
2022-01-30 동계법문《유 식 삼 십 송》17대 법왕 까르마빠 존자님 제 6일
2022-01-30 विज्ञानवाद त्रिंशिकाको प्रवचन • दिन 6
2022-01-29 སེམས་ཙམ་སུམ་ཅུ་པའི་གསུང་ཆོས། བཀའ་ཆོས་སྩོལ་མཁན། ༧རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་བཅུ་བདུན་པ་ཆེན་པོ། • ཉིན་ལྔ་པ།
2022-01-29 冬季課程 唯識三十頌 • 第五天
2022-01-29 A Teaching on Vasubandu's Thirty Verses • Day 5
2022-01-29 Trzydzieści strof mistrza Wasubandu • dzien 5
2022-01-29 «Тридцать строф» • День 5
2022-01-29 Ensinamentos sobre os Trinta Versos de Vasubandhu • dia 5
2022-01-29 Die 30 Verse von Vasubandhu • Tag 5
2022-01-29 Duy Thức Tam Thập Tụng của Bồ tát Thế Thân • NGÀY 5
2022-01-29 Pengajaran Tentang Tiga Puluh Bait Karya Vasubandhu • Hari 5
2022-01-29 Enseñanzas sobre los Treinta versos de Vasubandhu • día 5
2022-01-29 Enseignement sur La Trentaine de Vasubandhu • jour 5
2022-01-29 동계법문《유 식 삼 십 송》17대 법왕 까르마빠 존자님 제 5일
2022-01-29 विज्ञानवाद त्रिंशिकाको प्रवचन • दिन 5
2022-01-27 སེམས་ཙམ་སུམ་ཅུ་པའི་གསུང་ཆོས། བཀའ་ཆོས་སྩོལ་མཁན། ༧རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་བཅུ་བདུན་པ་ཆེན་པོ། • ཉིན་བཞི་པ།
2022-01-27 冬季課程 唯識三十頌 • 第四天
2022-01-27 A Teaching on Vasubandu's Thirty Verses • Day 4
2022-01-27 Trzydzieści strof mistrza Wasubandu • dzien 4
2022-01-27 «Тридцать строф» • День 4
2022-01-27 Ensinamentos sobre os Trinta Versos de Vasubandhu • dia 4
2022-01-27 Die 30 Verse von Vasubandhu • Tag 4
2022-01-27 Duy Thức Tam Thập Tụng của Bồ tát Thế Thân • NGÀY 4
2022-01-27 Pengajaran Tentang Tiga Puluh Bait Karya Vasubandhu • Hari 4
2022-01-27 Enseñanzas sobre los Treinta versos de Vasubandhu • día 4
2022-01-27 Enseignement sur La Trentaine de Vasubandhu • jour 4
2022-01-27 동계법문《유 식 삼 십 송》17대 법왕 까르마빠 존자님 제 4일
2022-01-27 विज्ञानवाद त्रिंशिकाको प्रवचन • दिन 4
2022-01-26 སེམས་ཙམ་སུམ་ཅུ་པའི་གསུང་ཆོས། བཀའ་ཆོས་སྩོལ་མཁན། ༧རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་བཅུ་བདུན་པ་ཆེན་པོ། • ཉིན་གསུམ་པ།
2022-01-26 冬季課程 唯識三十頌 • 第三天
2022-01-26 A Teaching on Vasubandu's Thirty Verses • Day 3
2022-01-26 Trzydzieści strof mistrza Wasubandu • dzien 3
2022-01-26 «Тридцать строф» • День 3
2022-01-26 Ensinamentos sobre os Trinta Versos de Vasubandhu • dia 3
2022-01-26 Die 30 Verse von Vasubandhu • Tag 3
2022-01-26 Duy Thức Tam Thập Tụng của Bồ tát Thế Thân • NGÀY 3
2022-01-26 Pengajaran Tentang Tiga Puluh Bait Karya Vasubandhu • Hari 3
2022-01-26 Enseñanzas sobre los Treinta versos de Vasubandhu • día 3
2022-01-26 Enseignement sur La Trentaine de Vasubandhu • jour 3
2022-01-26 동계법문《유 식 삼 십 송》17대 법왕 까르마빠 존자님 제 3일
2022-01-26 विज्ञानवाद त्रिंशिकाको प्रवचन • दिन 3
2022-01-24 སེམས་ཙམ་སུམ་ཅུ་པའི་གསུང་ཆོས། བཀའ་ཆོས་སྩོལ་མཁན། ༧རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་བཅུ་བདུན་པ་ཆེན་པོ། • ཉིན་གཉིས་པ།
2022-01-24 冬季課程 唯識三十頌 • 第二天
2022-01-24 A Teaching on Vasubandu's Thirty Verses • Day 2
2022-01-24 Trzydzieści strof mistrza Wasubandu • dzien 2
2022-01-24 «Тридцать строф» • День 2
2022-01-24 Ensinamentos sobre os Trinta Versos de Vasubandhu • dia 2
2022-01-24 Die 30 Verse von Vasubandhu • Tag 2
2022-01-24 Duy Thức Tam Thập Tụng của Bồ tát Thế Thân • NGÀY 2
2022-01-24 Pengajaran Tentang Tiga Puluh Bait Karya Vasubandhu • Hari 2
2022-01-24 Enseñanzas sobre los Treinta versos de Vasubandhu • día 2
2022-01-24 Enseignement sur La Trentaine de Vasubandhu • jour 2
2022-01-24 동계법문《유 식 삼 십 송》17대 법왕 까르마빠 존자님 제 2일
2022-01-24 विज्ञानवाद त्रिंशिकाको प्रवचन • दिन 2
2022-01-23 སེམས་ཙམ་སུམ་ཅུ་པའི་གསུང་ཆོས། བཀའ་ཆོས་སྩོལ་མཁན། ༧རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་བཅུ་བདུན་པ་ཆེན་པོ • ཉིན་དང་པོ།
2022-01-23 冬季課程 唯識三十頌 • 第一天
2022-01-23 A Teaching on Vasubandu's Thirty Verses • Day 1
2022-01-23 Trzydzieści strof mistrza Wasubandu • dzien 1
2022-01-23 «Тридцать строф» • День 1
2022-01-23 Ensinamentos sobre os Trinta Versos de Vasubandhu • dia 1
2022-01-23 Die 30 Verse von Vasubandhu • Tag 1
2022-01-23 Duy Thức Tam Thập Tụng của Bồ tát Thế Thân • NGÀY 1
2022-01-23 Pengajaran Tentang Tiga Puluh Bait Karya Vasubandhu • Hari 1
2022-01-23 Enseñanzas sobre los Treinta versos de Vasubandhu • día 1
2022-01-23 Enseignement sur La Trentaine de Vasubandhu • jour 1
2022-01-23 동계법문《유 식 삼 십 송》17대 법왕 까르마빠 존자님 제 1일
2022-01-23 विज्ञानवाद त्रिंशिकाको प्रवचन • दिन 1