www.aryakshema.com

Date Events - 6
2023-03-19 Arya Kshema - Spring Teaching 2023
2020-02-12 6th Arya Kshema
2017-03-06 4th Arya Kshema
2016-01-14 3rd Arya Kshema
2015-01-08 2nd Arya Kshema
2014-01-21 1st Arya Keshma
Date Sub-events - 5
2020-02-14 6th Arya Kshema - Jewel Ornament of Liberation
2017-03-06 4th Arya Kshema teaching on Jewel Ornament of Liberation
2016-01-14 3rd Arya Kshema - Jewel Ornament of Liberation
2015-01-08 2nd Arya Kshema teaching on Jewel Ornament of Liberation
2014-01-21 Arya Keshma Teaching on Jewel Ornament of Liberation
Date Videos - 132
2020-02-19 噶舉第六屆尼眾辯經法會 大寶法王噶瑪巴 教授《解脫莊嚴寶論》 第六堂課
2020-02-19 འཕགས་མ་བདེ་བྱེད་མའི་དགུན་ཆོས་ཐེངས་དྲུག་པ། ༧རྒྱལ་དབང་༧ཀརྨ་པའི་གསུང་ཆོས། དྭགས་པོ་ཐར་རྒྱན། ཉིན་དྲུག་པ།
2020-02-19 6th Arya Kshema, Gyalwang Karmapa teaching on the Jewel Ornament of Liberation Day 6
2020-02-18 འཕགས་མ་བདེ་བྱེད་མའི་དགུན་ཆོས་ཐེངས་དྲུག་པ། ༧རྒྱལ་དབང་༧ཀརྨ་པའི་གསུང་ཆོས། དྭགས་པོ་ཐར་རྒྱན། ཉིན་ལྔ་པ།
2020-02-18 噶舉第六屆尼眾辯經法會 大寶法王噶瑪巴 教授《解脫莊嚴寶論》 第五堂課
2020-02-18 6th Arya Kshema, Gyalwang Karmapa teaching on the Jewel Ornament of Liberation Day 5
2020-02-17 འཕགས་མ་བདེ་བྱེད་མའི་དགུན་ཆོས་ཐེངས་དྲུག་པ། ༧རྒྱལ་དབང་༧ཀརྨ་པའི་གསུང་ཆོས། དྭགས་པོ་ཐར་རྒྱན། ཉིན་བཞི་པ།
2020-02-17 噶舉第六屆尼眾辯經法會 大寶法王噶瑪巴 教授《解脫莊嚴寶論》 第四堂課
2020-02-17 6th Arya Kshema, Gyalwang Karmapa teaching on the Jewel Ornament of Liberation Day 4
2020-02-16 འཕགས་མ་བདེ་བྱེད་མའི་དགུན་ཆོས་ཐེངས་དྲུག་པ། ༧རྒྱལ་དབང་༧ཀརྨ་པའི་གསུང་ཆོས། དྭགས་པོ་ཐར་རྒྱན། ཉིན་གསུམ་པ།
2020-02-16 噶舉第六屆尼眾辯經法會 大寶法王噶瑪巴 教授《解脫莊嚴寶論》 第三堂課
2020-02-16 6th Arya Kshema, Gyalwang Karmapa teaching on the Jewel Ornament of Liberation Day 3
2020-02-15 འཕགས་མ་བདེ་བྱེད་མའི་དགུན་ཆོས་ཐེངས་དྲུག་པ། ༧རྒྱལ་དབང་༧ཀརྨ་པའི་གསུང་ཆོས། དྭགས་པོ་ཐར་རྒྱན། ཉིན་གཉིས་པ།
2020-02-15 噶舉第六屆尼眾辯經法會 大寶法王噶瑪巴 教授《解脫莊嚴寶論》 第二堂課
2020-02-15 6th Arya Kshema, Gyalwang Karmapa teaching on the Jewel Ornament of Liberation Day 2
2020-02-14 འཕགས་མ་བདེ་བྱེད་མའི་དགུན་ཆོས་ཐེངས་དྲུག་པ། ༧རྒྱལ་དབང་༧ཀརྨ་པའི་གསུང་ཆོས། དྭགས་པོ་ཐར་རྒྱན། ཉིན་དང་པོ།
2020-02-14 噶舉第六屆尼眾辯經法會 大寶法王噶瑪巴 教授《解脫莊嚴寶論》 第一堂課
2020-02-14 6th Arya Kshema, Gyalwang Karmapa teaching on the Jewel Ornament of Liberation Day 1
2017-03-21 16 Arhats Puja and Recognition of the Tenga Tulku
2017-03-21 16 Arhats Puja and Recognition of the Tenga Tulku Start 360 VR
2017-03-18 4th Arya Kshema - Chöd Ritual Practice VR 360
2017-03-18 4th Arya Kshema - Chöd Ritual Practice
2017-03-18 4th Arya Kshema - Chöd Ritual pm
2017-03-16 4th Arya Kshema - Jewel Ornament of Liberation 6/6
2017-03-16 བདེ་བྱེད་མའི་དགུན་ཆོས་ཐེང་བཞི་པ། དྭགས་པོའི་ཐར་རྒྱན་ 6/6
2017-03-15 4th Arya Kshema - Jewel Ornament of Liberation 5/6
2017-03-15 བདེ་བྱེད་མའི་དགུན་ཆོས་ཐེང་བཞི་པ། དྭགས་པོའི་ཐར་རྒྱན་ 5/6
2017-03-14 4th Arya Kshema - Jewel Ornament of Liberation 4/6
2017-03-14 བདེ་བྱེད་མའི་དགུན་ཆོས་ཐེང་བཞི་པ། དྭགས་པོའི་ཐར་རྒྱན་ 4/6
2017-03-12 The Special Sramanerika Vow: A Historic Step for Nuns
2017-03-11 Karma Pakshi and Tsok Puja
2017-03-11 Karma Pakshi and Tsok Puja
2017-03-09 4th Arya Kshema - Karma Pakshi Puja & Ganachakra
2017-03-09 4th Arya Kshema - Tseringma Puja
2017-03-09 4th Arya Kshema - Jewel Ornament of Liberation 3/6
2017-03-08 བདེ་བྱེད་མའི་དགུན་ཆོས་ཐེང་བཞི་པ། དྭགས་པོའི་ཐར་རྒྱན་ 3/6
2017-03-07 4th Arya Kshema - Jewel Ornament of Liberation 2/6
2017-03-07 བདེ་བྱེད་མའི་དགུན་ཆོས་ཐེང་བཞི་པ། དྭགས་པོའི་ཐར་རྒྱན་ 2/6
2017-03-06 4th Arya Kshema - Jewel Ornament of Liberation 1/6
2017-03-06 བདེ་བྱེད་མའི་དགུན་ཆོས་ཐེང་བཞི་པ། དྭགས་པོའི་ཐར་རྒྱན་ 1/6
2016-02-03 The Ritual for the Flourishing for the Nuns' Dharma
2016-02-03 3rd Arya Kshema 2016 - Final Debate / 第三屆讖摩比丘尼辯經法會 圓滿辯經
2016-02-02 Chöd Puja
2016-02-02 Chöd Puja
2016-02-01 Jewel Ornament of Liberation 12/12
2016-02-01 法王課程:解脫莊嚴論 12/12
2016-02-01 El precioso ornamento de la liberación 12/12
2016-01-31 Jewel Ornament of Liberation 11/12
2016-01-31 法王課程:解脫莊嚴論 11/12
2016-01-31 El precioso ornamento de la liberación 11/12
2016-01-30 Jewel Ornament of Liberation 10/12
2016-01-30 法王課程:解脫莊嚴論 10/12
2016-01-30 El precioso ornamento de la liberación 10/12
2016-01-29 El precioso ornamento de la liberación 9/12
2016-01-29 Jewel Ornament of Liberation 9/12
2016-01-29 法王課程:解脫莊嚴論 9/12
2016-01-28 Karma Pakshi Puja
2016-01-28 Tseringma Puja
2016-01-27 Karma Pakshi Puja
2016-01-27 Tseringma Puja
2016-01-26 Karma Pakshi Puja
2016-01-26 Tseringma Puja
2016-01-22 Jewel Ornament of Liberation 8/12
2016-01-22 法王課程:解脫莊嚴論 8/12
2016-01-22 El precioso ornamento de la liberación 8/12
2016-01-21 Jewel Ornament of Liberation 7/12
2016-01-21 El precioso ornamento de la liberación 7/12
2016-01-21 法王課程:解脫莊嚴論 7/12
2016-01-20 Jewel Ornament of Liberation 6/12
2016-01-20 法王課程:解脫莊嚴論 6/12
2016-01-20 El precioso ornamento de la liberación 6/12
2016-01-18 法王課程:解脫莊嚴論 5/12
2016-01-18 Jewel Ornament of Liberation 5/12
2016-01-18 El precioso ornamento de la liberación 5/12
2016-01-17 Jewel Ornament of Liberation 4/12
2016-01-17 法王課程:解脫莊嚴論 4/12
2016-01-17 El precioso ornamento de la liberación 4/12
2016-01-16 Jewel Ornament of Liberation 3/12
2016-01-16 法王課程:解脫莊嚴論 3/12
2016-01-16 El precioso ornamento de la liberación 3/12
2016-01-15 法王課程:解脫莊嚴論 2/12
2016-01-15 Jewel Ornament of Liberation 2/12
2016-01-15 El precioso ornamento de la liberación 2/12
2016-01-14 Jewel Ornament of Liberation 1 / 12
2016-01-14 法王課程:解脫莊嚴論 1/12
2016-01-14 El precioso ornamento de la liberación 1/12
2015-01-23 2nd Arya Kshema teaching 12/12
2015-01-23 第二屆讖摩比丘尼辯經法會《解脫莊嚴寶論》開示 12/12
2015-01-22 2nd Arya Kshema teaching 11/12
2015-01-22 第二屆讖摩比丘尼辯經法會《解脫莊嚴寶論》開示 11/12
2015-01-19 2nd Arya Kshema teaching 10/12
2015-01-19 第二屆讖摩比丘尼辯經法會《解脫莊嚴寶論》開示 10/12
2015-01-18 2nd Arya Kshema teaching 9/12
2015-01-18 第二屆讖摩比丘尼辯經法會《解脫莊嚴寶論》開示 9/12
2015-01-17 2nd Arya Kshema teaching 8/12
2015-01-17 第二屆讖摩比丘尼辯經法會《解脫莊嚴寶論》開示 8/12
2015-01-16 2nd Arya Kshema teaching 7/12
2015-01-16 第二屆讖摩比丘尼辯經法會《解脫莊嚴寶論》開示 7/12
2015-01-12 2nd Arya Kshema teaching 5/12
2015-01-12 第二屆讖摩比丘尼辯經法會《解脫莊嚴寶論》開示 5/12
2015-01-11 2nd Arya Kshema teaching 4/12
2015-01-11 第二屆讖摩比丘尼辯經法會《解脫莊嚴寶論》開示 4/12
2015-01-10 2nd Arya Kshema teaching 3/12
2015-01-10 第二屆讖摩比丘尼辯經法會《解脫莊嚴寶論》開示 3/12
2015-01-09 2nd Arya Kshema teaching 2/12
2015-01-09 第二屆讖摩比丘尼辯經法會《解脫莊嚴寶論》開示 2/12
2015-01-08 2nd Arya Kshema teaching 1/12
2015-01-08 第二屆讖摩比丘尼辯經法會《解脫莊嚴寶論》開示 1/12
2014-02-02 Arya Kshema - Closing Ceremony
2014-01-28 Arya Keshma Teaching - Tibetan / English Part 11 / 11
2014-01-28 第十七世法王噶瑪巴開示《解脫莊嚴論》11/11
2014-01-27 Arya Keshma Teaching - Tibetan / English Part 10 / 11
2014-01-27 Arya Keshma Teaching - Tibetan / English Part 9 / 11
2014-01-27 第十七世法王噶瑪巴開示《解脫莊嚴論》10/11
2014-01-27 第十七世法王噶瑪巴開示《解脫莊嚴論》9/11
2014-01-26 Arya Keshma Teaching - Tibetan / English Part 7 / 11
2014-01-26 Arya Keshma Teaching - Tibetan / English Part 8 / 11
2014-01-26 第十七世法王噶瑪巴開示《解脫莊嚴論》8/11
2014-01-26 第十七世法王噶瑪巴開示《解脫莊嚴論》7/11
2014-01-25 Arya Keshma Teaching - Tibetan / English Part 6 / 11
2014-01-25 第十七世法王噶瑪巴開示《解脫莊嚴論》6/11
2014-01-24 Arya Keshma Teaching - Tibetan / English Part 5 / 11
2014-01-24 第十七世法王噶瑪巴開示《解脫莊嚴論》5/11
2014-01-23 Arya Keshma Teaching - Tibetan / English Part 4 / 11
2014-01-23 第十七世法王噶瑪巴開示《解脫莊嚴論》4/11
2014-01-22 Arya Keshma Teaching - Tibetan / English Part 3 / 11
2014-01-22 第十七世法王噶瑪巴開示《解脫莊嚴論》3/11
2014-01-21 Arya Keshma Teaching - Tibetan / English Part 2 / 11
2014-01-21 Arya Keshma Teaching - Tibetan - Part 1 / 11
2014-01-21 Arya Keshma Teaching - English Part 1 / 11
2014-01-21 第十七世法王噶瑪巴開示《解脫莊嚴論》2/11
2014-01-21 第十七世法王噶瑪巴開示《解脫莊嚴論》1/11