2020

Date Events - 4
2020-12-28 21st Kagyu Gunchoe
2020-04-19 Pandemic Prayers
2020-02-12 6th Arya Kshema
2020-01-28 37th Kagyu Monlam
Date Sub-events - 5
2020-12-28 Four Dharmas of Gampopa
2020-04-19 PRAYERS FOR A TIME OF PANDEMIC
2020-02-14 6th Arya Kshema - Jewel Ornament of Liberation
2020-02-02 His Eminence Gyaltsap Rinpoche on Kharak Gomchung's Seventy-Two Exhortations
2020-01-28 Meditation Instructions by Mingyur Rinpoche
Date Videos - 137
2020-12-31 「岡波巴四法」開示直播 第四日
2020-12-31 Four Dharmas of Gampopa - Day 4
2020-12-31 གསུང་ཆོས་དྲ་ལམ་ཐད་གཏོང་། ཉིན་བཞི་པ།
2020-12-31 Los cuatro Dharmas de Gampopa día coatro
2020-12-31 Les 4 Dharmas de Gampopa jour quatre
2020-12-31 Cztery Dharmy Gampopy, czwarty dzien
2020-12-30 གསུང་ཆོས་དྲ་ལམ་ཐད་གཏོང་། ཉིན་ལྔ་པ།
2020-12-30 「岡波巴四法」開示直播 第三天
2020-12-30 གསུང་ཆོས་དྲ་ལམ་ཐད་གཏོང་། ཉིན་གསུམ་པ།
2020-12-30 Los cuatro Dharmas de Gampopa día tres
2020-12-30 Four Dharmas of Gampopa - Day 3
2020-12-30 Les 4 Dharmas de Gampopa jour trois
2020-12-30 Cztery Dharmy Gampopy, trzeci dzien
2020-12-29 གསུང་ཆོས་དྲ་ལམ་ཐད་གཏོང་། ཉིན་གཉིས་པ།
2020-12-29 「岡波巴四法」開示直播 第二日
2020-12-29 Four Dharmas of Gampopa - Day 2
2020-12-29 Los cuatro Dharmas de Gampopa día dos
2020-12-29 Cztery Dharmy Gampopy - drugi dzien
2020-12-28 གསུང་ཆོས་དྲ་ལམ་ཐད་གཏོང་། ཉིན་དང་པོ།
2020-12-28 「岡波巴四法」開示直播 第一日
2020-12-28 Four Dharmas of Gampopa - Day 1
2020-12-28 「岡波巴四法」開示直播 第一日
2020-12-28 Cztery Dharmy Gampopy - pierwszy dzien
2020-04-26 PRAYERS FOR A TIME OF PANDEMIC : Day 7
2020-04-24 PRAYERS FOR A TIME OF PANDEMIC : Day 6
2020-04-23 PRAYERS FOR A TIME OF PANDEMIC : Day 5
2020-04-22 PRAYERS FOR A TIME OF PANDEMIC : Day 4
2020-04-21 PRAYERS FOR A TIME OF PANDEMIC : Day 3
2020-04-20 PRAYERS FOR A TIME OF PANDEMIC : Day 2
2020-04-19 PRAYERS FOR A TIME OF PANDEMIC : Day 1
2020-04-15 His Holiness the Karmapa Ogyen Trinley Dorje gave a special talk on the ongoing Coronavirus pandemic
2020-02-19 噶舉第六屆尼眾辯經法會 大寶法王噶瑪巴 教授《解脫莊嚴寶論》 第六堂課
2020-02-19 འཕགས་མ་བདེ་བྱེད་མའི་དགུན་ཆོས་ཐེངས་དྲུག་པ། ༧རྒྱལ་དབང་༧ཀརྨ་པའི་གསུང་ཆོས། དྭགས་པོ་ཐར་རྒྱན། ཉིན་དྲུག་པ།
2020-02-19 6th Arya Kshema, Gyalwang Karmapa teaching on the Jewel Ornament of Liberation Day 6
2020-02-18 འཕགས་མ་བདེ་བྱེད་མའི་དགུན་ཆོས་ཐེངས་དྲུག་པ། ༧རྒྱལ་དབང་༧ཀརྨ་པའི་གསུང་ཆོས། དྭགས་པོ་ཐར་རྒྱན། ཉིན་ལྔ་པ།
2020-02-18 噶舉第六屆尼眾辯經法會 大寶法王噶瑪巴 教授《解脫莊嚴寶論》 第五堂課
2020-02-18 6th Arya Kshema, Gyalwang Karmapa teaching on the Jewel Ornament of Liberation Day 5
2020-02-17 འཕགས་མ་བདེ་བྱེད་མའི་དགུན་ཆོས་ཐེངས་དྲུག་པ། ༧རྒྱལ་དབང་༧ཀརྨ་པའི་གསུང་ཆོས། དྭགས་པོ་ཐར་རྒྱན། ཉིན་བཞི་པ།
2020-02-17 噶舉第六屆尼眾辯經法會 大寶法王噶瑪巴 教授《解脫莊嚴寶論》 第四堂課
2020-02-17 6th Arya Kshema, Gyalwang Karmapa teaching on the Jewel Ornament of Liberation Day 4
2020-02-16 འཕགས་མ་བདེ་བྱེད་མའི་དགུན་ཆོས་ཐེངས་དྲུག་པ། ༧རྒྱལ་དབང་༧ཀརྨ་པའི་གསུང་ཆོས། དྭགས་པོ་ཐར་རྒྱན། ཉིན་གསུམ་པ།
2020-02-16 噶舉第六屆尼眾辯經法會 大寶法王噶瑪巴 教授《解脫莊嚴寶論》 第三堂課
2020-02-16 6th Arya Kshema, Gyalwang Karmapa teaching on the Jewel Ornament of Liberation Day 3
2020-02-15 འཕགས་མ་བདེ་བྱེད་མའི་དགུན་ཆོས་ཐེངས་དྲུག་པ། ༧རྒྱལ་དབང་༧ཀརྨ་པའི་གསུང་ཆོས། དྭགས་པོ་ཐར་རྒྱན། ཉིན་གཉིས་པ།
2020-02-15 噶舉第六屆尼眾辯經法會 大寶法王噶瑪巴 教授《解脫莊嚴寶論》 第二堂課
2020-02-15 6th Arya Kshema, Gyalwang Karmapa teaching on the Jewel Ornament of Liberation Day 2
2020-02-14 འཕགས་མ་བདེ་བྱེད་མའི་དགུན་ཆོས་ཐེངས་དྲུག་པ། ༧རྒྱལ་དབང་༧ཀརྨ་པའི་གསུང་ཆོས། དྭགས་པོ་ཐར་རྒྱན། ཉིན་དང་པོ།
2020-02-14 噶舉第六屆尼眾辯經法會 大寶法王噶瑪巴 教授《解脫莊嚴寶論》 第一堂課
2020-02-14 6th Arya Kshema, Gyalwang Karmapa teaching on the Jewel Ornament of Liberation Day 1
2020-02-09 37th Kagyu Monlam, Goshir Gyaltsab Rinpoche, The Red Crown Ceremony and Long Life Empowerment
2020-02-09 第37屆噶舉大祈願法會尊勝的國師嘉察仁波切給予紅寶冠儀式暨長壽灌頂
2020-02-09 བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཐེངས་སོ་བདུན་པ། གོ་ཤྲི་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ་ཞྭ་མཇལ་དང་ཚེ་དབང་།
2020-02-09 བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཐེངས་སོ་བདུན་པ། མར་མེ་སྨོན་ལམ།
2020-02-09 第37屆噶舉大祈願法會 點燈祈願法會
2020-02-09 37th Kagyu Monlam, Marme Monlam
2020-02-08 37th Kagyu Monlam, Day 7, Morning Session
2020-02-08 第37屆噶舉大祈願法會第七日上午
2020-02-08 བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཐེངས་སོ་བདུན་པ། ཉིན་བདུན་པའི་སྔ་དྲོ།
2020-02-08 37th Kagyu Monlam, Day 7, Afternoon Session
2020-02-08 བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཐེངས་སོ་བདུན་པ། ཉིན་བདུན་པའི་ཕྱི་དྲོ།
2020-02-08 第37屆噶舉大祈願法會第七天下午
2020-02-08 བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཐེངས་སོ་བདུན་པར་དཔལ་༧རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་མཆོག་ནས་སྩལ་བའི་དམིགས་བསལ་བཀའ་སློབ།
2020-02-07 第37屆噶舉大祈願法會第六日上午
2020-02-07 བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཐེངས་སོ་བདུན་པ། ཉིན་དྲུག་པའི་སྔ་དྲོ།
2020-02-07 37th Kagyu Monlam, Day 6, Morning Session
2020-02-07 37th Kagyu Monlam, Day 6, Afternoon Session
2020-02-07 བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཐེངས་སོ་བདུན་པ། ཉིན་དྲུག་པའི་ཕྱི་དྲོ།
2020-02-07 第37屆噶舉大祈願法會第六日下午
2020-02-06 བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཐེངས་སོ་བདུན་པ། ཉིན་ལྔ་པའི་སྔ་དྲོ།
2020-02-06 37th Kagyu Monlam, Day 5, Morning Session
2020-02-06 第37屆噶舉祈願法會第五天上午
2020-02-06 37th Kagyu Monlam, Day 5, Afternoon Session
2020-02-06 བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཐེངས་སོ་བདུན་པ། ཉིན་ལྔ་པའི་ཕྱི་དྲོ།
2020-02-06 第37屆噶舉大祈願法會第五天下午
2020-02-05 37th Kagyu Monlam, His Eminence Gyaltsab Rinpoche Teaching, 4th Day
2020-02-05 བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་ཐེངས་༣༧་པར་༧སྐྱབས་རྗེ་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་སྩལ་བའི་ཉིན་དང་པོའི་གསུང་ཆོས།
2020-02-05 《煉心七十二勸》4/4
2020-02-05 El 37º Kagyu Monlam, SE Gyaltsab Rinpoche, Cuarto día
2020-02-05 བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཐེངས་སོ་བདུན་པ། ཉིན་བཞི་པའི་སྔ་དྲོ།
2020-02-05 37th Kagyu Monlam, Day 4, Morning Session
2020-02-05 第37屆噶舉祈願法會第四天上午
2020-02-05 བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཐེངས་སོ་བདུན་པ། ཉིན་བཞི་པའི་ཕྱི་དྲོ།
2020-02-05 第37屆噶舉祈願法會第四天下午
2020-02-05 37th Kagyu Monlam, Day 4, Afternoon Session
2020-02-04 བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་ཐེངས་༣༧་པར་༧སྐྱབས་རྗེ་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་སྩལ་བའི་ཉིན་གསུམ་པའི་གསུང་ཆོས།
2020-02-04 37th Kagyu Monlam, His Eminence Gyaltsab Rinpoche Teaching, 3rd Day
2020-02-04 《煉心七十二勸》3/4
2020-02-04 El 37º Kagyu Monlam, SE Gyaltsab Rinpoche, Tercer día
2020-02-04 第37屆噶舉祈願法會第三天上午
2020-02-04 བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཐེངས་སོ་བདུན་པ། ཉིན་གསུམ་པའི་སྔ་དྲོ།
2020-02-04 Kagyu Monlam, Day 3, Morning Session
2020-02-04 第37屆噶舉祈願法會第三天下午
2020-02-04 Kagyu Monlam, Day 3, Afternoon Session
2020-02-04 བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཐེངས་སོ་བདུན་པ། ཉིན་གསུམ་པའི་ཕྱི་དྲོ།
2020-02-03 བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་ཐེངས་༣༧་པར་༧སྐྱབས་རྗེ་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་སྩལ་བའི་ཉིན་གཉིས་པའི་གསུང་ཆོས།
2020-02-03 37th Kagyu Monlam, His Eminence Gyaltsab Rinpoche Teaching, 2nd Day
2020-02-03 《煉心七十二勸》2/4
2020-02-03 El 37º Kagyu Monlam, SE Gyaltsab Rinpoche, Segundo día
2020-02-03 37th Kagyu Monlam, Day 2, Morning Session
2020-02-03 བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཐེངས་སོ་བདུན་པ། ཉིན་གཉིས་པའི་སྔ་དྲོ།
2020-02-03 第37屆噶舉祈願法會第二天上午
2020-02-03 第37屆噶舉祈願法會第二天下午
2020-02-03 བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཐེངས་སོ་བདུན་པ། ཉིན་གཉིས་པའི་ཕྱི་དྲོ།
2020-02-03 37th Kagyu Monlam, Day 2, Afternoon Session
2020-02-02 བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་ཐེངས་༣༧་པར་༧སྐྱབས་རྗེ་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་སྩལ་བའི་ཉིན་དང་པོའི་གསུང་ཆོས།
2020-02-02 37th Kagyu Monlam, His Eminence Gyaltsab Rinpoche Teaching, 1st Day
2020-02-02 《煉心七十二勸》1/4
2020-02-02 El 37º Kagyu Monlam, SE Gyaltsab Rinpoche, Primer día
2020-02-02 བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཐེངས་སོ་བདུན་པ། ཉིན་དང་པོའི་སྔ་དྲོ་ཆོས་ཐུན་དང་པོ།
2020-02-02 37th Kagyu Monlam, Day 1, Morning Session
2020-02-02 第37屆噶舉祈願法會第一天上午
2020-02-02 བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཐེངས་སོ་བདུན་པ། ཉིན་དང་པོའི་ཕྱི་དྲོ།
2020-02-02 第37屆噶舉祈願法會第一天下午
2020-02-02 37th Kagyu Monlam, Day 1, Afternoon Session
2020-01-31 གསང་ཐིག་རྡོར་སེམས་ཀྱི་ཚོགས་འབུམ། / 100,000 Ganachakras of Sangtik Vajrasattva / 密明金剛薩埵十萬薈供
2020-01-31 གསང་ཐིག་རྡོར་སེམས་ཀྱི་ཚོགས་འབུམ། / 100,000 Ganachakras of Sangtik Vajrasattva / 密明金剛薩埵十萬薈供
2020-01-30 སྐབས་སོ་བདུན་པའི་སྨོན་ལམ་སྔོན་འགྲོའི་གསུང་ཆོས། མི་འགྱུར་རིན་པོ་ཆེའི་སྒོམ་ཁྲིད། ཉིན་གསུམ་པའི་སྔ་དྲོ།
2020-01-30 སྐབས་སོ་བདུན་པའི་སྨོན་ལམ་སྔོན་འགྲོའི་གསུང་ཆོས། མི་འགྱུར་རིན་པོ་ཆེའི་སྒོམ་ཁྲིད། ཉིན་གསུམ་པའི་སྔ་དྲོ།
2020-01-30 37th Kagyu Monlam Pre-Monlam Teachings; Meditation Instructions by Mingyur Rinpoche; 3rd Day Morning
2020-01-30 37th Kagyu Monlam Pre-Monlam Teachings; Meditation Instructions by Mingyur Rinpoche; 3rd Day PM
2020-01-30 前行課程-禪修指導 4/6
2020-01-30 前行課程-禪修指導 5/6
2020-01-30 前行課程-禪修指導 6/6
2020-01-29 སྐབས་སོ་བདུན་པའི་སྨོན་ལམ་སྔོན་འགྲོའི་གསུང་ཆོས། མི་འགྱུར་རིན་པོ་ཆེའི་སྒོམ་ཁྲིད། ཉིན་གཉིས་པའི་སྔ་དྲོ།
2020-01-29 སྐབས་སོ་བདུན་པའི་སྨོན་ལམ་སྔོན་འགྲོའི་གསུང་ཆོས། མི་འགྱུར་རིན་པོ་ཆེའི་སྒོམ་ཁྲིད། ཉིན་གཉིས་པའི་ཕྱི་དྲོ།
2020-01-29 37th Kagyu Monlam Pre-Monlam Teachings; Meditation Instructions by Mingyur Rinpoche; 2nd Day Morning
2020-01-29 37th Kagyu Monlam Pre-Monlam Teachings; Meditation Instructions by Mingyur Rinpoche; 2nd Day PM
2020-01-29 前行課程-禪修指導 3/6
2020-01-28 སྐབས་སོ་བདུན་པའི་སྨོན་ལམ་སྔོན་འགྲོའི་གསུང་ཆོས། མི་འགྱུར་རིན་པོ་ཆེའི་སྒོམ་ཁྲིད། ཉིན་དང་པོའི་སྔ་དྲོ།
2020-01-28 སྐབས་སོ་བདུན་པའི་སྨོན་ལམ་སྔོན་འགྲོའི་གསུང་ཆོས། མི་འགྱུར་རིན་པོ་ཆེའི་སྒོམ་ཁྲིད། ཉིན་དང་པོའི་ཕྱི་དྲོ།
2020-01-28 37th Kagyu Monlam Pre-Monlam Teachings; Meditation Instructions by Mingyur Rinpoche; 1st Day Morning
2020-01-28 37th Kagyu Monlam Pre-Monlam Teachings; Meditation Instructions by Mingyur Rinpoche; 1st Day PM
2020-01-28 前行課程-禪修指導 2/6
2020-01-28 前行課程-禪修指導 1/6
2020-01-28 Western-style debate: Is it Proper for Ngakpa Lamas to Drink Alcohol?
2020-01-28 辯論: 咒師可否飲酒? 地點:祈願會場。
2020-01-28 དགུན་ཆོས་རྩོད་གླེང་། སྔགས་པས་ཆང་འཐུང་རུང་ངམ།